Algemene gebruikersvoorwaarden voor www.levering.lekkerland.nl

1. Toepassingsbereik

Het internet-portaal www.levering.lekkerland.nl (hierna: “(het) portaal”) is uitsluitend gericht op natuurlijke personen en rechtspersonen die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf en die zijn gevestigd in Nederland (hierna: “(de) gebruiker(s)”). Deze gebruikersvoorwaarden  regelen het gebruik van het portaal van

Lekkerland Nederland B.V.
Ekkersrijt 7601
5692 HR Son
(Hierna "Lekkerland")

2. Toegang

2.1 Voor het gebruik van het portaal is het vereist dat de gebruiker als klant van Lekkerland is geregistreerd en gerechtigd is gebruik te maken van het portaal (toegang). Ter verkrijging van toegang dient de gebruiker het daarvoor bedoelde online formulier volledig en naar waarheid in te vullen. Hierbij legt de gebruiker zijn individueel wachtwoord vast. Het wachtwoord kan op elke moment door de gebruiker worden gewijzigd. Het wachtwoord mag enkel voor het gebruik van het portaal worden benut.  Lekkerland zal de gebruiker op geen enkel moment telefonisch, schriftelijk, persoonlijk of per e-mail naar het wachtwoord vragen. De gebruiker dient te allen tijde vertrouwelijk met het wachtwoord omgaan, het wachtwoord zodanig te beschermen dat het niet voor derden toegankelijk is en overigens niet aan derden ter beschikking stellen.  De gebruiker is volledig aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan doordat hij de vereiste geheimhouding van het wachtwoord niet in acht heeft genomen.

2.2. Na registratie ontvangt de gebruiker een bericht op het e-mailadres dat bij de aanmelding is opgegeven. In dit bericht bevindt zich een link die de gebruiker dient aan te klikken om de aanmelding te verifiëren. Hierna is het account toegankelijk.

2.3 De gebruiker heeft het recht om na registratie en goedkeuring zogenaamde sub-accounts in te stellen voor derden en de vastgelegde wachtwoorden aan deze derden ter beschikking te stellen. Middels deze sub-accounts verkrijgen deze derden de mogelijk tot gebruik van het portaal binnen de door de door de gebruiker vrijgegeven gebruiksmogelijkheden. De gebruiker is op dezelfde wijze verantwoordelijk voor het gebruik van het sub-account als voor het gebruik van het eigen account. Het wachtwoord voor het sub-account zal door de gebruiker alleen aan de daartoe bevoegde derde(n) ter beschikking worden gesteld. De gebruiker zal de derde(n) in dezelfde mate tot vertrouwelijkheid verplichten als ook voor de gebruiker geldt. Ingeval de derde(n) deze gebruikersvoorwaarden overtreedt, in het bijzonder door het delen van wachtwoorden met onbevoegde derden, is de gebruiker voor de daardoor ontstane schade volledig aansprakelijk.  

2.4 De gebruiker heeft het recht meerdere e-mailadressen en telefoonnummers op te nemen. De gebruiker draagt de verantwoordelijkheid (overeenkomstig art. 2.3) alleen gegevens op te nemen over welke hij rechtsgeldig beschikt.

3. Volgen van de bestelling

Het portaal maakt het voor klanten van Lekkerland mogelijk om hun bestelling te volgen en zo hun levering beter in te plannen. Lekkerland spant zich ervoor in de informatie zo nauwkeurig als mogelijk te verstrekken. Lekkerland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie op of middels het portaal. In voornoemde gevallen en ingeval van twijfel is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de gegevens te verifiëren bij de klantenservice van Lekkerland. 

4. Beëindiging

De gebruiker kan te allen tijde zijn gebruiksrecht en het gebruiksrecht van de door hem aangewezen derden beëindigen d.m.v. een „afmelding“. Lekkerland heeft dit recht eveneens. Lekkerland zal hiervan in het bijzonder gebruik maken ingeval de gebruiker of de door hem aangewezen derden, ondanks hiervoor gewaarschuwd te zijn, deze gebruikersvoorwaarden overtreden.

5. Wijzigingsrecht

Lekkerland behoudt zich het recht voor deze Algemene gebruikersvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen zullen telkens bij aanmelding bij het portaal worden gemeld. Verder gebruik van het portaal is alleen mogelijk indien de gebruiker met de instemt met de wijzigingen.  

6. Koop

Koopovereenkomsten die de gebruiker met Lekkerland heeft gesloten worden geregeld door de tussen partijen overeengekomen individuele koopovereenkomst en/of de Algemene Verkoop- en Levervoorwaarden van Lekkerland.

7. Opheffing of beperking van het portaal

Lekkerland behoudt zich het recht voor de toegang tot het portaal, de toegang tot bepaalde functionaliteiten binnen het portaal en de toegang tot delen van het portaal te beperken of te beëindigen. Er bestaat geen aanspraak op het gebruik en de beschikbaarheid van het portaal dan wel op het gebruik van bepaalde functionaliteiten.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 Lekkerland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, behoudens ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van Lekkerland of een statutair directeur van Lekkerland. Deze uitsluiting geldt eveneens voor medewerkers van Lekkerland en voor medewerkers van door Lekkerland ingehuurde subcontractors die door Lekkerland bij deze overeenkomst of de uitvoering daarvan betrokken zijn. De aansprakelijkheid van Lekkerland is te allen tijde beperkt tot het onder de door Lekkerland afgesloten aansprakelijkheidsverzekering met betrekking tot de zich voordoende schade door de betreffende schadeverzekeraar uitgekeerd bedrag vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt, dan wel, indien ter zake geen dekking wordt geboden om welke reden dan ook, tot de geleden directe schade.

8.2 Lekkerland is niet aansprakelijk voor geleden schade veroorzaakt door onbevoegde toegang van derden (bv. hackers) tot klantgegevens, behoudens ingeval de onbevoegde toegang te wijten is aan het feit  dat Lekkerland onvoldoende passende technische en organisatorische waarborgen heeft getroffen met het oog op een op het risico afgestemd beveiligingsniveau.

9. Eigen inhoud en externe links

Ter informatie bevinden zich op onze website links die naar websites van derden verwijzen. Dit houdt niet in dat Lekkerland zich op de hoogte heeft gesteld van de inhoud van de website waar de betreffende links naar verwijzen, dan wel deze heeft getoetst of regelmatig een toetsing onderneemt. In zoverre dit niet duidelijk blijkt, informeert Lekkerland over het feit dat het een externe link betreft wanneer bij het aanklikken van de link onze website wordt verlaten. Lekkerland heeft geen invloed op de inhoud en presentatie van websites van derden. Onze privacyverklaring is hierop ook niet van toepassing.  

10. Veiligheidsaanwijzing:

De gebruiker dient maximale zorgvuldigheid te betrachten in de omgang met zijn wachtwoorden en het toewijzen van gebruiksrechten. Lekkerland vraagt gebruikers nooit naar het wachtwoord, anders dan in het kader van de registratie- en aanmeldprocedure. Lekkerland spant zich in om het portaal vrij te houden van virussen en schadelijke software. Tegelijkertijd is het ook de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de benodigde veiligheidsmaatregelen te treffen.

11. Slotbepalingen

11.1 Op deze gebruikersvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

11.2 Alle geschillen die uit deze gebruikersvoorwaarden en/of uit het gebruik van het portaal voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

11.3 De ongeldigheid, nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze gebruikersvoorwaarden tast de geldigheid van (de overige bepalingen van) deze gebruikersvoorwaarden  niet aan. Partijen zullen een ongeldige, nietige of vernietigde bepaling vervangen door een bepaling die naar haar inhoud en strekking, zo ver als rechtens is toegestaan, zo dicht als mogelijk bij de gewraakte bepaling ligt.

Versie: 01.02.2018